سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال)
tiltle-brkw

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال)

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال)

24 ژانویه 18

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال) سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال) آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟ خیر در نکاح موقت زن از همسرش که فوت شده است هیچ ارثی نخواهد برد. آیا در نکاح موقت زن و مرد میتوانند شرط توارث کنند؟ خیر شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر...