وکیل خانواده در تهران 09127341539
tiltle-brkw

وکیل خانواده در تهران 09127341539

وکیل خانواده در تهران 09127341539

12 دسامبر 18

وکیل خانواده در تهران اکثر دعاوی خانوادگی در دادگستری با مطالبه مهریه از جانب زوجه آغاز می گردد و با اقامه دعوی الزام به تمکین از جانب زوج ادامه پیدا می نماید. موضوعات ، دعاوی و پرونده های خانواده : – نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی ، ازدواج ، سن ازدواج ، الزام به ثبت ازدواج دائم...

وکیل نفقه در تهران 09127341539

وکیل نفقه در تهران 09127341539

13 مارس 18

وکیل نفقه آنچه شوهر برای زن به عنوان نفقه میدهد باید به طور متعارف باشد، یعنی آنگونه که عرف زمان و مکان آن را لازم بداند، همچنان که در نوغ و جنس و مقدار نفقه باید رعایت وضعیت اجتماعی زن لحاظ شود. ماده 1108 قانون مدنی بیان میدارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وضایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه...

وکیل مهریه در تهران 09127341539

وکیل مهریه در تهران 09127341539

24 ژانویه 18

مهریه تحت هر شرایطی به زن تعلق میگیرد؟ شرایط وصول تعلق گرفتن مهریه به زن شرایط وصول و تعلق گرفتن مهریه به زنمهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله‏ای برای تأمین...