جعل چک سفید امضا
tiltle-brkw

جعل چک سفید امضا

جعل چک سفید امضا

30 آوریل 18

جعل چک سفید امضا هر گاه فردی ادعا کند که چک سفید امضایش مورد جعل قرار گرفته بدین معنا که قبل از درج مبلغ در چک ، چک سفید امضا شده است و بعدا مبلغی بیشتر از آنچه توافق شده در آن درج شده است اثبات این ادعا با خود فرد خواهد بود و اگر اثبات شود باید دید چه حکمی برای جعل  چک...