جعل چک سفید امضا
tiltle-brkw

جعل چک سفید امضا

جعل چک سفید امضا

30 آوریل 18

جعل چک سفید امضا هر گاه فردی ادعا کند که چک سفید امضایش مورد جعل قرار گرفته بدین معنا که قبل از درج مبلغ در چک ، چک سفید امضا شده است و بعدا مبلغی بیشتر از آنچه توافق شده در آن درج شده است اثبات این ادعا با خود فرد خواهد بود و اگر اثبات شود باید دید چه حکمی برای جعل  چک...

وکیل جعل در تهران 09120336862

وکیل جعل در تهران 09120336862

24 ژانویه 18

وکیل جعل  مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟ اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایی دارد؟ جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟ ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟ آیا یکی از ورثه میتواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟ آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد،...

وکیل جعل در تهران

وکیل جعل در تهران

24 ژانویه 18

وکیل جعل در تهران مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟ اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایی دارد؟ جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟ ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟ آیا یکی از ورثه میتواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟ آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی...