جرایم پزشکی-09120336862
tiltle-brkw

جرایم پزشکی-09120336862

جرایم پزشکی-09120336862

22 ژانویه 18

مجازات جرائم پزشکی چيست؟ جرایم پزشکی اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود عمل وي با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون مجازات اسلامی...