وکیل زنا – لواط – 09120336862
tiltle-brkw

وکیل زنا – لواط – 09120336862

وکیل زنا – لواط – 09120336862

22 ژانویه 18

وکیل زنا – لواط حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- وکیل زنا – لواط زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد...