وکیل اجرت المثل
tiltle-brkw

وکیل اجرت المثل

وکیل اجرت المثل

26 فوریه 18

وکیل اجرت المثل وکیل اجرت المثل بر طبق ماده 336 قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی باشد و یا آن شخص برای آن عمل مهیا باشد، فرد انجام دهنده مستحق اجرت خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است. وکیل اجرت المثل اجرت المثل از جمله...