صدور قرار تعلیق در یک پرونده
tiltle-brkw

صدور قرار تعلیق در یک پرونده

صدور قرار تعلیق در یک پرونده

09 ژانویه 18

صدور قرار تعلیق در یک پرونده سؤال محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجـازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد...