وکیل خانواده، وکالت امور خانواده-09120336862
tiltle-brkw

وکیل خانواده، وکالت امور خانواده-09120336862

وکیل خانواده، وکالت امور خانواده-09120336862

09 ژانویه 18

وکیل خانواده، وکالت امور خانواده وکیل خانواده، وکالت امور خانواده همانطور که از نظر انسانیت هر فردی صرف نظر از نژاد، رنگ و جنس، زبان، مذهب و ملیت عضو خانواده بزرگ بشریت است و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می شود، بهره مند شود خانواده نیز به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده...