قانون تجارت-09120336862
tiltle-brkw

قانون تجارت-09120336862

قانون تجارت-09120336862

22 ژانویه 18

قانون تجارت چیست؟   قانون تجارت در بخشی از مواد خود شرکت های تجاری را مورد بحث قرار داده است که یکی از مهم تریت این شرکت ها شرکت تضامنی است که در مواد گوناگونی از قانون تجارت مباحث مربوط به آن بیان گشته و مقاله حاضر بیان کننده آخرین وضعیت قوانین کشور در مورد این نوع شرکت ها ست...