قانون اجرای احكام مدنی
tiltle-brkw

قانون اجرای احكام مدنی

قانون اجرای احكام مدنی

12 مه 18

قانون اجرای احكام مدنی   قانون اجرای احكام مدنی {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ 1/8/1356 به تصویب رسیده است و به همراه قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مورد عمل در دادگاهها و شوراهای حل اختلاف در مرحله ی اجرای حکم می باشد.}   فصل اول – قواعد عمومي مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1...