طلاق از طرف زوجه (زن)09120336862
tiltle-brkw

طلاق از طرف زوجه (زن)09120336862

طلاق از طرف زوجه (زن)09120336862

09 ژانویه 18

طلاق از طرف زوجه (زن) طلاق از طرف زوجه (زن)09120336862 اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟ به طور مختصر شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج را بیان میکنیم آیا زن صرفا به دلیل نداشتن تفاهم میتواند از مرد طلاق بگیرد؟ در صورتیکه زن رابطه نامشروع انجام داده باشد مهریه به او تعلق میگیرد؟ در...

طلاق از طرف زوج (مرد)09120336862

طلاق از طرف زوج (مرد)09120336862

09 ژانویه 18

طلاق از طرف زوج (مرد) طلاق از طرف زوج (مرد) طلاق از طرف زوج (مرد) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی (پرداخت حق و حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (شرط نصف شدن اموال مرد و دادن تا نصف آن به زن)) در هر زمان برای طلاق همسرش اقدام کند. اگر...