سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه-09120336862
tiltle-brkw

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه-09120336862

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه-09120336862

22 ژانویه 18

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها...