دستور تخلیه- 09120336862
tiltle-brkw

دستور تخلیه- 09120336862

دستور تخلیه- 09120336862

24 ژانویه 18

دستور تخلیه با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. رسیدگی در دعوای خلع ید چه امتیازاتی دارد؟ هزینه دادرسی خلع ید...