داوری در قراردادها
tiltle-brkw

داوری در قراردادها

داوری در قراردادها

25 ژوئن 18

داوری در قراردادها داوری در قراردادها؛ مهمترین نکته ها   داوری در قرارداد به دو صورت قابل پیش بینی است: 1- به صورت قرارداد جداگانه 2- به صورت شرط ضمن عقد در هر دو صورت فوق، قرارداد داوری، الزام آور است و طرفین قرارداد ملزم اند بر طبق آن عمل کنند. داوری چیست؟ داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به...