تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت
tiltle-brkw

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت

24 ژانویه 18

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت بعد از ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس می باشد. تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ما...