تفکیک، افراز و تقسیم – 09120336862
tiltle-brkw

تفکیک، افراز و تقسیم – 09120336862

تفکیک، افراز و تقسیم – 09120336862

24 ژانویه 18

تفکیک، افراز و تقسیم تفکیک به معنای تقسیم ملک به قطعات کوچکتر میباشد مثلا مالکین زمینی که پنج هزار متر مربع میباشد میتوانند زمین را به قطعات پانصد متری تفکیک کنند که در اصطلاح ثبتی گفته میشود که زمین به قطعات پانصد متری تفکیک شده است. ممکن است یک نفر مالک زمین بزرگی باشد و قصد تفکیک زمین و تقسیم آن به...