وکیل آدم ربایی – 09120336862
tiltle-brkw

وکیل آدم ربایی – 09120336862

وکیل آدم ربایی – 09120336862

24 ژانویه 18

وکیل آدم ربایی در تهران به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریب دادن، آدم ربایی گفته می‌شود. پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می‌باشد. هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا...