فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین
tiltle-brkw

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین

24 ژانویه 18

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد. گاهی شرکا پیش خود توافق میکنند که مثلا یک زمینی را حدود هزار متر میباشد را بین خود و به صورت مشخص کردن سهم هریک که...

بهترین وکیل فروش ملک مشاعی در تهران – 09120336862

بهترین وکیل فروش ملک مشاعی در تهران – 09120336862

09 ژانویه 18

بهترین وکیل فروش ملک مشاعی در تهران بهترین وکیل فروش ملک مشاعی در تهران تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع میباشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام میشود و گاهی اوقات به صورت قانونی و زور انجام خواهد شد. شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای...