بهترین وکیل دیه قتل در تهران – 09120336862
tiltle-brkw

بهترین وکیل دیه قتل در تهران – 09120336862

بهترین وکیل دیه قتل در تهران – 09120336862

09 ژانویه 18

قتل یعنی كشتن یا گرفتن جان یك انسان. از زمانی كه جامعه بشری شكل گرفت جرم قتل نیز به وجود آمده و همیشه جرم بوده است. موضوع جرم قتل انسان زنده است به عبارت دیگر انسان زنده ای که مورد حمایت قانون میباشد. بنابراین کشتن حیوانات قتل محسوب نخواهد شد. به طور كلی قتل به دو دسته «عمد» و «غیرعمد» (خطایی) تقسیم...