بهترین وکیل خیانت در امانت در تهران – 09120336862
tiltle-brkw

بهترین وکیل خیانت در امانت در تهران – 09120336862

بهترین وکیل خیانت در امانت در تهران – 09120336862

09 ژانویه 18

وکیل خیانت در امانت در تهران بهترین وکیل خیانت در امانت در تهران خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن (این سه اصطلاح در قسمت پائین توضیح داده شده است) همراه با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی داده و سپرده شده و هدف، برگرداندن یا به مصرف معین...