تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت
tiltle-brkw

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت

24 ژانویه 18

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت بعد از ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس می باشد. تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ما...

انحلال شرکت – 09120336862

انحلال شرکت – 09120336862

24 ژانویه 18

انحلال شرکت – 09120336862 زمانی که شرکتی بخواهد به فعالیت خود پایان دهد باید منحل شود و بر طبق قانون تجارت بایستی مراحلی را طی نماید تا انحلال شرکت انجام شود. شرکتهایی که نامحدود می باشند و به عبارتی عمر آنها نامحدود است مجبور به ادامه فعالیت نیستد و هر زمان که بخواهند می توانند شرکت را منحل نمایند. شرکت...