نفقه زن را میتوان نپرداخت؟ – 09120336862
tiltle-brkw

نفقه زن را میتوان نپرداخت؟ – 09120336862

نفقه زن را میتوان نپرداخت؟ – 09120336862

24 ژانویه 18

نفقه زن را میتوان نپرداخت؟ نفقه در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند. در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. (تمکین عام و تمکین خاص در...