اجازه ازدواج مجدد
tiltle-brkw

اجازه ازدواج مجدد

اجازه ازدواج مجدد

17 مارس 18

اجازه ازدواج مجدد در مورد اجازه ازدواج مجدد از نظر قانون مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دومی اختيار نماید مگر اينكه دادگاه اجازه ازدواج دوم را صادر نماید و صدور مجوز اجازه ازدواج مجدد از سوي دادگاه در صورتی امکانپذیر می باشد که شرایط قانونی آن فراهم گردد. در صورتی که همسر اول مرد رضايت به ازدواج شوهرش داشته...