• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

وکیل گواهی انحصار وراثت در تهران

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت
گواهی انحصار وراثت

پس از مرگ یک فرد، اموالی به بازماندگان وی تحت عنوان ارث منتقل می شود. این انتقال می تواند بر اساس توصیه شخص متوفی قبل از فوت، که همان وصیت نامیده می شود، صورت پذیرد یا اینکه بنابر به قانون انحصار وراثت، ورثه و میزان سهم الارث و نحوه تقسیم ارث هر یک از وراث تعیین گردد. در واقع این موارد در برگه ای با نام گواهی انحصار وراثت از سوی مراجع قانونی به ذی نفعان اعلام می گردد. قانون ارث در ایران دقیقا بنا به توصیه های شرع مقدس

اسلام تدوین شده است.وکیل در تهران

نکات مهم درباره نحوه انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت بنابر قانون انحصار ورثه، باید از سوی مراجع ذی صلاح صادر گردد.

مرجع صدور تصدیق انحصار ورثه، همان شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت شخص فوت شده می باشد.

هریک از وراث می توانند برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند. اما باید نام تمامی وراث را در درخواست خود ذکر نمایند. در غیر اینصورت محکوم به جرم کلاهبرداری خواهد شد.

هرچند ممکن است حتی با ذکر نام تمامی وراث در گواهی انحصار ورثه، یک یا چند نفر از آنها موافقتی با فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت نداشته باشد که در این صورت خللی در پروسه ایجاد نمی شود.

البته گاه نیز افرادی از سوی وراث مسئولیت درخواست گواهی حصر وراثت را بر عهده می گیرند یا طلبکاران متوفی اقدام به این کار می نمایند.

مراحل انحصار ورثه باید پس از تأیید گواهی فوت توسط پزشک، ثبت موضوع فوت ر اداره ثبت احوال و ابطال شناسنامه متوفی صورت پذیرد.

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در تهران
بیشتر بدانید

مدارک لازم برای انحصار وراثت چیست؟

طبق قانون وراثت، تمامی مدارک انحصار وراثت شامل موارد زیر است:

  • فرم دادخواست انحصار وراثت
  • شناسنامه متوفی و گواهی فوت
  • فرم استشهادیه انحصار وراثت امضا شده توسط دو نفر امین و شناس وراث متوفی که توسط شورای حل اختلاف صادر می گردد.
  • رسید گواهی مالیات بر ارث که شامل تمام اموال منقول و غیر منقول متوفی می باشد.

گواهی مالیات انحصار وراثت توسط اداره دارایی صادر می گردد.

  • نسخه کپی برابر اصل شناسنامه هر یک از ورثه. البته قبل از ارائه کپی برابر اصل،

شورا باید اصل شناسنامه هر یک از وراث را ملاحظه و بررسی نماید.

مراحل انجام انحصار وراثت

طبق قوانین انحصار وراثت،  مراحل حصر وراثت به این صورت است که، پس از آنکه مدارک لازم به همراه فرم انحصار وراثت به شورا تقدیم گردید، شورا این درخواست را به هزینه فرد درخواست دهنده برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا روزنامه های محلی تحت عنوان آگهی حصر وراثت چاپ می کند. پس از یک ماه از تاریخ چاپ آگهی انحصار وراثت در روزنامه، اگر اعتراضی به درخواست وارد نشد، گواهی انحصار ورثه بدون نیاز به حضور وراث و تشکیل جلسه صادر می شود. در غیر اینصورت، جلسه شورا جهت رسیدگی به اعتراض وارد آمده تشکیل و اعتراض را با متقاضی و معترض در میان می گذارد. پس از بررسی اعتراض، دادگاه حکم لازم را ارائه می دهد که این حکم قابل تجدید نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید