مطالبه وجه سفته-09127341539
tiltle-brkw

مطالبه وجه سفته-09127341539

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

مطالبه وجه سفته در تهران

مطالبه وجه سفته در تهران

مطالبه وجه سفته در تهران

مطالبه وجه سفته در تهران طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي

در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند.

سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه و تاريخ پرداخت نيز بايد در سفته قيد شود.

شروع دعوا
نماينده حقوقي شركت خواهان دادخواستي به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته واخواستي و صدور قرار تامين خواسته و جميع خسارات ناشي از دادرسي از جمله هزينه دادرسي، واخواست و حق الوكاله راجع به نمايندگان قضايي دولت به انضمام دلايل و مدارك مصدق خود يعني تصوير مصدق دو فقره سفته واخواستي و تصوير مصدق دو فقره

واخواست‌نامه مربوط و ابطال تمبرهزينه دادرسي، دعواي مالي تقديم دادگاه كرده است.

نماينده خواهان بيان مي‌كند كه خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستي به شماره خزانه‌داري كل 235514 و 924033 در وجه خواهان متعهد است كه به دليل عدم تاديه در سررسيدهاي مقرر واخواست شده است. بنابراين با عنايت به قسمت اخير ماده 117 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 ابتدا تقاضاي صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ و ثانيا رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده مورد تقاضاست.

دادخواست و ضمايم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقي برای رسيدگي ارجاع مي‌شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وقت رسيدگي تعيين و طرفين برای رسيدگي دعوت مي‌شوند.

نسخه ثاني و ضمايم دادخواست براي خوانده ارسال و صدور قرار تامين خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات مي‌شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامين خواسته مي‌كند.

 

مطالبه وجه سفته در تهران

مطالبه وجه سفته در تهران

مطالبه وجه سفته در تهران

مطالبه وجه سفته در تهران

  • نویسنده
    admin
  • تعداد بازدید
    916 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

برای فرستادن دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.