• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

مجازات مواد مخدر حمل و نگهداری

مجازات مواد مخدر حمل و نگهداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  پارلمان با اکثریت آرا طرح الحاق یک ماده

به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: کلیه جرائم مواد موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه

بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از ۲ کیلوگرم

باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد، اجرای

این بند نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن

یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ نیز می‌باشد.

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد در صورتی

که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب

از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام

معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که

حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از

مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق کند.

وکیل آدم ربایی - 09120336862
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید