• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

زمین های ملی شده

زمین های ملی شده

زمین های ملی شده
زمین های ملی شده

در ماده یک “قانون ملی شدن جنگلهای کشور” مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ مقرر شد از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۴۲/۶/۶ کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری جهت رسیدگی به اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع نسبت به نظر تشخیصی جنگل دار در مورد منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها معین شد تا با رعایت تعاریف مقرر در این آیین نامه، رسیدگی و نظر خود را اعلام کنند؛ نظر اکثریت این هیئت، قطعی و لازم الاجرا بود.

متعاقباً با تصویب “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع” مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ در ماده ۵۶ آن (اصلاحی ۱۳۴۸) تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، با رعایت تعاریف مذکور در این قانون به وزارت منابع طبیعی داده شد و اشخاص ذینفع اختیار یافتند تا ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی آن وزارت که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی یا هرگونه وسیله معمول دیگر منتشر می‌شود، اعتراض خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم نمایند؛ برای رسیدگی به این اعتراض، کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها معین گردید تا اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم آن مرجع با اکثریت اعضا قطعی بود و چنانچه نظر به ملی بودن محل داشت بنا به درخواست وزارت مزبور دستور رفع تصرف صادر می کرد و مامورین انتظامی مکلف به اجرای آن دستور بودند.

علی ابراهیمی مهر-09120336862
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید