مراحل الزام به اخذ پایان کار- 09120336862
tiltle-brkw

مراحل الزام به اخذ پایان کار- 09120336862

مراحل الزام به اخذ پایان کار- 09120336862

24 ژانویه 18

الزام به اخذ پایان کار چه مراحلی دارد؟ مراحل الزام به اخذ پایان کار پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی...