ناگفته های دعاوی خانواده-09120336862
tiltle-brkw

ناگفته های دعاوی خانواده-09120336862

ناگفته های دعاوی خانواده-09120336862

22 Jan 18

ناگفته های دعاوی خانواده ناگفته های دعاوی خانواده دعوای زن و شوهر را نباید فورا به دادگاه کشاند. زن و مرد بهتر است قدری بیشتر مدارا کنند و سریعا کارشان را نزد وکیل، دفتر وکالت و موسسه حقوقی نبرند؛ بسیارند وکیل نماهایی که منفعت خود را در اختلاف دیگران می بینند. راهنمایی های غلط و پول محور می کنند؛ اختلاف...