وکیل تجدیدنظر
tiltle-brkw

وکیل تجدیدنظر

وکیل تجدیدنظر

18 مارس 18

وکیل تجدیدنظر در دعاوی اصلی، دادخواست وکیل با سایر اشخاص چند تفاوت دارد که به شرح ذیل می باشد: ۱- وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و وکیل فرجام) میبایست در زمان طرح دادخواست، پنج درصد حق الوکاله به عنوان علی الحساب تمبر مالیاتی ابطال و به وکالتنامه خود الصاق کند. طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶...