وصول چک پس از فوت صاحب چک
tiltle-brkw

وصول چک پس از فوت صاحب چک

وصول چک پس از فوت صاحب چک

08 آوریل 18

وصول چک پس از فوت صاحب چک نحوه وصول چک پس از فوت صاحب چک به استناد ماده 231 قانون امور حسبی، بلافاصله پس از فوت متوفی، بدهی های مدت دار وی حال می شود. یعنی اگر چکی که متوفی در زمان حیات خود صادر نموده است، برای تاریخی باشد که قبل از آن تاریخ صاحب حساب فوت کرده باشد،...