نقش کلانتری در دعاوی
tiltle-brkw

نقش کلانتری در دعاوی

نقش کلانتری در دعاوی

23 مارس 18

نقش کلانتری در دعاوی  در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط ، پیش بینی شده است : بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است : 1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع...