فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین
tiltle-brkw

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین

24 ژانویه 18

فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد. گاهی شرکا پیش خود توافق میکنند که مثلا یک زمینی را حدود هزار متر میباشد را بین خود و به صورت مشخص کردن سهم هریک که...