موضوعات حقوقی – 09120336862
tiltle-brkw

موضوعات حقوقی – 09120336862

موضوعات حقوقی – 09120336862

24 Jan 18

موضوعات حقوقی مطالبه وجه چک (مشاهده) مسایل ارث (مشاهده) بیع – خرید و فروش (مشاهده) تابعیت (مشاهده) مطالبه وجه سفته (مشاهده)

مطالبه وجه سفته-09127341539

مطالبه وجه سفته-09127341539

24 Jan 18

مطالبه وجه سفته در تهران مطالبه وجه سفته در تهران طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه...