قانون ثبت اسناد و املاک
tiltle-brkw

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

24 Jan 18

‌قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) ‌باب اول – تشکیلات اداری ثبت ‌ماده 1 – در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود – ممکن است هر اداره یا دائره ثبت‌دارای شعبی باشد. ‌ماده 2 – مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین...