سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال
tiltle-brkw

سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال

سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال

24 ژانویه 18

سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟ مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. رای دریافت گواهی فوت چه کاری باید انجام داد؟ پس از فوت، تائیدیه پزشک را به...