تحصیل مال نامشروع
tiltle-brkw

تحصیل مال نامشروع

تحصیل مال نامشروع

13 مارس 18

تحصیل مال نامشروع تحصیل مال نامشروع هر گونه مالی که از طرق نامشروع و ناحق به دست اید میتواند شامل حال این عنوان مجرمانه باشد. به طور کل دسترسی به مال ( جنس یا پول و …) و یا فروش هر نوع جنس و یا کالا که خرید و فروش آن غیز مجاز باشد و موجب کسب سود برای شخص...