معامله ی معارض-09120336862
tiltle-brkw

معامله ی معارض-09120336862

معامله ی معارض-09120336862

22 ژانویه 18

معامله ی معارض معامله ی معارض باید بدانید که زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده است و خریدار نیز مال غیر خریده است. در این حالت اولین نکته‌ای که...