آیین دادرسی در امور مدنی-09120336862
tiltle-brkw

آیین دادرسی در امور مدنی-09120336862

آیین دادرسی در امور مدنی-09120336862

22 Jan 18

آیین دادرسی در امور مدنی آیین دادرسی در امور مدنی رشته‌ای از علم حقوق است که افراد را راهنمایی می‌کند تحت چه قواعدی و با چه موازینی درصدد اثبات حق خود برآیند. در این راستا افراد متوجه می‌شوند برای احقاق حق خود چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به چه مراجعی مراجعه کنند و چه مراحلی را بپیمایند؟ آئین...